A-Z Index

A

 • Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)
  Pensioenfondsen moeten werken volgens een ABTN. Hierin staat de financiële opzet en de grondslagen daarvoor. De Nederlandse Bank moet akkoord zijn met de ABTN en houdt toezicht op de uitvoering ervan.
 • Afkoop
  Bij afkoop keren wij een opgebouwd pensioen in één keer uit. Dit kan bij kleinere pensioenen van enkele honderden euro's per jaar. Zodra afkoop bij u aan de orde is, nemen wij contact met u op.
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  Bescheiden overheidsuitkering voor een weduwe of weduwnaar. Bedoeld als aanvulling op een ander inkomen. Meer info op www.svb.nl
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  Organisatie die toezicht houdt op de communicatie door pensioenfondsen over pensioenregelingen en op de uitvoering van de zorgplicht. Ook controleert de AFM of de medewerkers van het fonds op evt. koersmanipulatie en misbruik van voorkennis.

B

 • Beleidsdekkingsgraad
  Het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Het SPIN-bestuur gebruikt deze als leidraad bij het verlenen van de jaarlijkse toeslag.
 • Benchmark
  Vergelijkingsmaatstaf (bijv. de AEX-index) waartegen het rendement op beleggingen wordt gemeten.
 • Beschikbare premieregeling
  Ander woord voor DC-regeling.
 • Bezittingen
  Het geld dat een pensioenfonds in kas heeft.

C

 • Consumentenprijsindex (CPI)
  Cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat aangeeft hoeveel de prijzen in een bepaalde periode zijn gestegen. Er zijn meerdere varianten; meest gangbaar zijn de 'normale' en 'afgeleide' CPI. SPIN hanteert de 'normale' CPI voor de berekening van de jaarlijkse toeslagverlening voor toeslagregeling 1 en de 'afgeleide' voor regelingen 2 en 3.

D

 • DB-pensioen
  DB staat voor Defined Benefit. Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op, gebaseerd op uw 'pensioengevend' inkomen. Uw uiteindelijke pensioen wordt een afspiegeling van uw gemiddelde salaris over de periode van deelname aan de regeling.
 • DB-regeling
  DB staat voor Defined Benefit. Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op, gebaseerd op uw pensioengevend inkomen. Uw uiteindelijke pensioen wordt een afspiegeling van uw gemiddelde salaris over de periode van deelname.
 • DC-kapitaal
  Pensioenkapitaal dat u opbouwt in een DC-regeling. DC staat voor Defined Contribution. SPIN belegt dit kapitaal voor u. Bij pensionering koopt u met uw DC-kapitaal een pensioen in. Bij deze regeling weet u hoeveel u nu betaalt aan uw pensioen, maar niet precies hoe hoog de uitkering straks zal zijn.
 • DC-regeling
  DC staat voor Defined Contribution. Regeling waarin u een pensioenkapitaal opbouwt. SPIN belegt dit kapitaal voor u. Bij pensionering koopt u met uw DC-kapitaal een pensioen in. Bij deze regeling weet u hoeveel u nu betaalt aan uw pensioen, maar niet precies hoe hoog de uitkering straks zal zijn. Een DC-regeling heet ook wel 'beschikbarepremieregeling'.
 • De Nederlandsche Bank (DNB)
  Organisatie die toezicht houdt op financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Website: www.dnb.nl
 • Deelnemer
  Werknemer die zijn/haar pensioen opbouwt in één van de pensioenregelingen van IBM. Een gewezen deelnemer is een ex-werknemer die zijn pensioen bij SPIN heeft laten staan.
 • Defined Benefit (DB)
  Soort pensioenregeling. Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op, gebaseerd op uw pensioengevend inkomen. Uw uiteindelijke pensioen wordt een afspiegeling van uw gemiddelde salaris over de periode van deelname aan de regeling.
 • Defined Contribution (DC)
  Regeling waarin u een pensioenkapitaal opbouwt. SPIN belegt dit kapitaal voor u. Bij pensionering koopt u met uw DC-kapitaal een pensioen in. Bij deze regeling weet u hoeveel u nu betaalt aan uw pensioen, maar niet precies hoe hoog de uitkering straks zal zijn. Een DC-regeling heet ook wel 'beschikbarepremieregeling'.
 • Dekkingsgraad
  Geeft aan in hoeverre een pensioenfonds voldoende geld heeft om de (toekomstige) pensioenen te kunnen uitbetalen.

E

 • Engagement
  Engagement is het aanspreken van ondernemingen op afgesproken criteria over verantwoord beleggen. De criteria zijn gebaseerd op erkende principes en verdragen van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten, milieu, werkomstandigheden, anti-corruptie en verantwoord beleggen en besturen.

F

 • Factor A
  Jaarlijkse aangroei van uw pensioen. Dit bedrag vindt u op uw pensioenoverzicht.
 • Franchise
  Bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. De franchise wordt afgeleid van de hoogte van de AOW-uitkeringen. Het bedrag staat ook op uw jaarlijkse pensioenoverzicht en op deze website. Zie ook pensioengrondslag.

G

 • Grondslag
  Dat deel van uw salaris waarover u daadwerkelijk pensioen opbouwt. Het bestaat uit uw jaarlijks pensioengevend inkomen minus de zogeheten franchise. De franchise wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. DB- en DC-pensioenregelingen hebben elk een eigen grondslag. U vindt uw grondslag op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

I

 • Index
  Een mandje bestaande uit aandelen, vastrentende waarden of andere beleggingen. Een index geeft de waardeontwikkeling aan van een specifieke beleggingscategorie over een bepaalde periode. Bekende voorbeelden van (aandelen)indices zijn de AEX en de Dow Jones.
 • Indexatie
  Hetzelfde als toeslag of toeslagverlening.

L

 • Lijfrente
  U koopt een lijfrente bij een verzekeraar. U betaalt nu een bepaald bedrag, en u krijgt vanaf een afgesproken datum in de toekomst (bijv. uw pensioendatum) maandelijks een afgesproken uitkering. Lijfrente-uitkeringen worden normaal gesproken niet gecompenseerd voor inflatie. Als u bij de fiscus een pensioengat aantoont is uw lijfrentepremie aftrekbaar van de belasting. Zie ook factor A.

M

 • Middelloonregeling
  Pensioenregeling waarbij u ieder jaar een stukje pensioen opbouwt, gebaseerd op uw pensioengevend inkomen. Uw uiteindelijke pensioen wordt een afspiegeling van uw gemiddelde salaris over de periode van deelname. Bij IBM is de DB-regeling een middelloonregeling.

O

 • One tier-model
  Bestuursmodel waarbij beleidsmakende en toezichthoudende bestuurders samen met uitvoerende bestuursleden in één raad zitten.

P

 • Partnerpensioen
  Pensioen waar uw partner recht op kan hebben wanneer u overlijdt. Kijk op uw pensioenoverzicht voor de bedragen.
 • Pensioengat
  Ook wel pensioentekort genoemd. Het verschil tussen de pensioenrechten die u heeft opgebouwd en wat u fiscaal aftrekbaar mag opbouwen. Het laatstgenoemde is gebaseerd op een bepaalde norm van wat een "goed pensioen" is. In Nederland is die norm ongeveer 2% van het laatstverdiende loon per dienstjaar.
 • Pensioengerechtigde
  Iemand die een pensioen ontvangt.
 • Pensioengevend inkomen
  Uw pensioengevend inkomen is het uitgangspunt voor de opbouw van uw pensioen. Het bestaat uit uw salaris, halfjaarsuitkeringen, ploegentoeslagen en soms bonussen. U bouwt pensioen op over uw pensioengevend inkomen minus de franchise: dit is uw pensioengrondslag.
 • Pensioengrondslag
  Dat deel van uw salaris waarover u daadwerkelijk pensioen opbouwt. Het bestaat uit uw jaarlijks pensioengevend inkomen minus de zogeheten franchise. De franchise wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. DB- en DC-pensioenregelingen hebben elk een eigen grondslag. U vindt uw grondslag op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.
 • Pensioenkapitaal
  Hetzelfde als DC-kapitaal, kapitaal dat u opbouwt in een DC-regeling. DC staat voor Defined Contribution. SPIN belegt dit kapitaal voor u. Bij pensionering koopt u met uw DC-kapitaal een pensioen in. Bij deze regeling weet u hoeveel u nu betaalt aan uw pensioen, maar niet precies hoe hoog de uitkering straks zal zijn.
 • Pensioenknip
  U koopt dan met uw pensioenkapitaal op twee momenten uw pensioen in. Eerst op uw pensioendatum een tijdelijk ouderdomspensioen. Uiterlijk 1 juli 2017 koopt u vervolgens met de rest van uw pensioenkapitaal uw levenslange pensioenuitkering. Dat kan dan ook bij een andere verzekeraar.
 • Pensioenovereenkomst
  Arbeidsvoorwaardelijke afspraken tussen werkgever en werknemer over pensioen. Afhankelijk van de soort regeling is dit een: - uitkeringsovereenkomst (bij IBM voor de DB-regeling) - premieovereenkomst (bij IBM voor de DC-regeling) - kapitaalovereenkomst (komt niet voor bij IBM)
 • PensioenPlanner
  Met de PensioenPlanner kunt u als deelnemer aan het IBM BasisPensioen maandelijks de stand van uw pensioen bekijken en er verschillende situaties mee simuleren.
 • Pensioenverplichtingen
  Verplichtingen van een pensioenfonds om een pensioen uit te keren op datum die vooraf is afgesproken.
 • Pensioenvoorziening
  Bedrag dat een pensioenfonds op de balans moet noteren om aan te geven hoeveel geld nodig is om de opgebouwde pensioenen te kunnen uitbetalen. U vindt de voorzieningen terug in ons jaarverslag.
 • Pensioenwet
  Deze wet geldt voor alle pensioenfondsen in Nederland. Heeft als doel het waarborgen van pensioenovereenkomsten. Verder regelt de Pensioenwet het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars door DNB en AFM.
 • Principes van Goed Pensioenfondsbestuur
  Deze Principes geven regels voor besturen van pensioenfondsen en gaan over bestuur, verantwoording en intern toezicht.
 • Profielwijzer
  De Profielwijzer vindt u in het SPIN Beleggingstool. Hiermee komt u erachter welk beleggingsprofiel het best bij u past. U kunt uw keuze voor een profiel meteen online doorgeven aan SPIN. Ook switchen van beleggingsprofiel doet u via de Profielwijzer.

R

 • Rendement
  Het positieve of negatieve resultaat van beleggingen. Aandelen leveren gemiddeld meer rendement maar er kleven ook meer risico's aan. Obligaties leveren gemiddeld minder rendement, maar minder risico's.

T

 • Toeslag
  Ook wel indexatie geheten. Jaarlijkse verhoging van DB-pensioenen en pensioenuitkeringen om (deels) te compenseren voor inflatie.

U

 • Uitvoeringsovereenkomst
  Overeenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder over uitvoering en financiering van de pensioenovereenkomst.
 • UN Global Impact
  Beleidsinitiatief van de Verenigde Naties voor bedrijven die meer willen doen op gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. Het initiatief bestaat uit 10 principes die de bedrijven onderschrijven. IBM doet hier ook aan mee.
 • Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
  In Nederland sturen pensioenuitvoerders allemaal dezelfde UPO's. U kunt de verschillende UPO's bij elkaar optellen voor een totaalplaatje van uw pensioen.

V

 • Vermogensbeheerder
  Een professionele beheerder van vermogens voor organisaties zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of vermogende particulieren. Vermogensbeheerders zijn vaak onderdeel van een bank of financiële instelling, maar kunnen ook een onafhankelijke organisatie zijn.
 • Verplichtingen
  De (toekomstige) pensioenen die een pensioenfonds moet betalen.

W

 • Waardeoverdracht
  Het overdragen van pensioen van de ene pensioenuitvoerder naar de andere. Doet u dit bij wisseling van baan, dan moet u de waardeoverdracht aanvragen binnen 6 maanden nadat u in dienst bent gekomen.
 • Wezenpensioen
  Pensioen waar uw kinderen recht op kunnen hebben wanneer u overlijdt. Kijk op uw pensioenoverzicht voor de bedragen.
 • WIA
  Uitkering van de overheid die u kunt aanvragen wanneer u langdurig arbeidsongeschikt bent.

Z

 • Zorgplicht
  Volgens de Pensioenwet mag u als deelnemer niet te veel risico lopen in uw DC-pensioenbeleggingen. Wij zijn verplicht om u passende beleggingsmogelijkheden aan te bieden. Dit doen wij in de vorm van beleggingsprofielen.