Risicomanagement

Bij het uitvoeren van pensioenregelingen komen allerlei risico’s om de hoek kijken. Het beleid van SPIN is erop gericht om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor bestaat ook strenge wetgeving. We brengen de risico’s in kaart en bekijken de impact. Vervolgens bepalen we samen met interne en externe experts een verantwoorde aanpak van de risico’s. We gebruiken hierbij een methode die onze toezichthouder De Nederlandse Bank voorschrijft. Helemaal uitbannen is niet mogelijk, maar beperken wel. Bij SPIN houdt een risk manager zich specifiek bezig met deze materie.

Welke soorten risico’s zijn er?

Beleggingen De beurzen kunnen stijgen, maar ook dalen. Dit kan van invloed zijn op de DB-pensioenen en pensioenuitkeringen (risico draagt SPIN) als ook op de individuele DC-kapitalen (risico draagt de deelnemer).

Prijzen In de loop van de tijd wordt geld minder waard. We proberen hiervoor gedeeltelijk te compenseren, maar daarvoor moeten we wel voldoende geld in kas hebben.

Valuta We beleggen in verschillende valuta. De waarde daarvan schommelt.

Rente De rentestand schommelt. Dit heeft invloed op de waarde van obligaties. En op de hoogte van het pensioen dat met een DC-kapitaal kan worden ingekocht.

Sterfte Mensen leven steeds langer, en zelfs langer dan eerder werd aangenomen. Hierdoor moeten we de pensioenen over een langere periode uitkeren.

Uitvoering Dit zijn operationele risico’s, denk bijvoorbeeld aan beveiliging van pensioensystemen of de uitvoering door derde partijen.

Juridisch Denk hierbij aan reglementen die moeten voldoen aan de wet, of contracten met derde partijen.