Toezicht & controls

Als pensioenfonds heeft SPIN te maken met allerlei externe en interne controls en richtlijnen. Die moeten ervoor zorgen dat we de pensioenadministratie gedegen voeren, de beleggingen solide en verantwoord uitvoeren, alle cijfers kloppen en de communicatie helder is. Ook willen we belangenverstrengeling en handelen met voorkennis voorkomen en onze integriteit waarborgen.

Externe toezichthouders
Twee toezichthouders zorgen ervoor dat wij de regelingen uitvoeren volgens de Pensioenwet. Dit zijn De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Met DNB hebben wij contact over bijvoorbeeld onze financiële opzet en intern toezicht. En uiteraard ook over de financiële crisis, het beleggingsbeleid en de dekkingsgraad. Het contact bestaat uit overleggen, rapportages en vragenlijsten.

De AFM ziet erop toe dat wij voldoen aan de communicatie-eisen die zijn gesteld in de Pensioenwet. Daarnaast geeft de AFM richtlijnen voor transparante communicatie. In 2009 hebben we meegedaan aan een AFM-self assessment voor communicatie.

Gedragscodes
Iedereen die betrokken is bij SPIN moet voldoen aan een aantal gedragscodes. Uiteraard de IBM gedragscodes, maar ook specifieke SPIN-gedragscodes die zijn gebaseerd op een modelgedragscode van de Nederlandse pensioenkoepels. Bestuurders, SPIN-medewerkers en leden van de Beleggingscommissie moeten ieder jaar bevestigen dat ze de gedragscode naleven. De Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan tekenen een aparte Integriteitscode.

Interne processen

Ieder jaar controleert onze accountant (Ernst & Young Accountants LLP) de jaarrekening. Het verslag daarvan is te lezen in ons jaarverslag. De pensioensystemen en –gegevens worden gechecked door onze externe actuaris Mercer Certificering BV. Zij checken ook de vermogenspositie van SPIN, en de berekeningen waarop die is gebaseerd.

Naleving

Wij zorgen er op verscheidene manieren voor dat de regels worden nageleefd. Zo is er een compliance officer aangesteld. Die ziet erop toe dat alle betrokkenen zich houden aan de gedragscodes en interne en externe regelgeving. Daarnaast is er een risk manager die de risico’s in kaart brengt en samen met experts aanbevelingen doet voor het beheersen van die risico’s. Ook zijn er regelmatig audits vanuit IBM en vanuit onze accountant Ernst & Young. Ten slotte houdt het Algemeen Bestuur toezicht op het Dagelijks Bestuur.

Meer over het bestuur

Verslag intern toezicht 2015