22 juli 2016

Terugblik 2015

Begin juli kwam ons jaarverslag over 2015 weer uit, een goed moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Pensioenen hebben in 2015 wederom veel aandacht gekregen in de media en de landelijke politiek. Per 1 januari 2015 is de Wet aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen (nFTK) ingevoerd. Het in deze wetgeving omschreven technisch onderhoud vormt de opmaat naar meer structurele veranderingen die volgens het kabinet nodig zijn voor het Nederlandse pensioenstelsel. Daarbij staan zaken als financiering, risicohouding, solidariteit, premiestelling en communicatie centraal.

Financiële resultaten en dekkingsgraad DB-regeling

Het is de ambitie van SPIN om de deelnemers aan de DB-regeling een pensioenuitkering te kunnen doen aangevuld met een toeslag. Wij zijn verheugd dat SPIN deze ambitie dit jaar wederom waar heeft kunnen maken. SPIN heeft de pensioenaanspraken op 1 januari 2015 weer verhoogd. Het bestuur beseft dat SPIN bij een kleine groep van pensioenfondsen behoort die gezien de marktomstandigheden nog in staat is de ambities waar te kunnen maken. Onze actuele dekkingsgraad bedroeg ultimo 2015 121,6% en de beleidsdekkingsgraad 123,3%. De beleggingsresultaten waren in 2015 licht positief. De dalende rente, de aanpassing van de methodiek van de rekenrente (UFR) en het nieuwe vereiste om DC mee te nemen in de berekening van de dekkingsgraad hadden bij SPIN een negatief effect op de dekkingsgraad.

Beleggingsresultaten DC-regeling

Het is de ambitie van SPIN om de individuele deelnemer in staat te stellen een optimaal pensioenresultaat te behalen; met als basis de vooraf ingelegde premies en binnen acceptabele en voor hem heldere risicomarges en zonder al te hoge kosten. Voor de ontwikkeling van het pensioenkapitaal van onze deelnemers zijn de beleggingsresultaten van groot belang. Deze beleggingsresultaten waren in 2015 voor DC-aandelenfondsen positief (gemiddeld over het gehele jaar 7,2%). De obligatiefondsen laten een licht negatief rendement zien; voor de specifieke rendementen verwijzen we naar paragraaf 2.3.5 van het jaarverslag.

Belangrijke ontwikkelingen

Wij zien in rap tempo een professionaliseringsslag in de pensioensector. Dit uit zich op vele gebieden zoals communicatie, beleggingen, risicomanagement en integriteit. Uiteraard gaat SPIN mee in deze ontwikkelingen. Concrete voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de invoering van een nieuwe (meer gespreide) DC life cycle en de communicatie daarover, versterking risicomanagement, systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) en het vastleggen van de risicohouding.