01 februari 2013

Bestuurslid namens de pensioengerechtigden

In het bestuur van SPIN zijn de pensioengerechtigden vertegenwoordigd door Hans Beima. Hij zit in het bestuur sinds eind 2008. Per 1 maart 2010 is Hans herbenoemd voor een periode van drie jaar. Deze periode loopt binnenkort af, waardoor deze positie opnieuw ingevuld moet worden.

Opnieuw bestuurslid of tegenkandidaat voorstellen
Na overleg met het bestuur van de Grey Blue Circle stelt het SPIN-bestuur Hans opnieuw voor als bestuurslid vanuit de pensioengerechtigden. Hij zal automatisch worden voorgedragen als bestuurslid, tenzij tijdig een tegenkandidaat wordt voorgesteld. Verderop leggen wij dit uit. Een tegenkandidaat moet door minstens 25 pensioengerechtigden worden gesteund om zich aan te kunnen melden. Deze procedure is vastgelegd in de statuten van SPIN.

Wat houdt het bestuurslidmaatschap in?
Een bestuurder beslist mee over belangrijke zaken voor het fonds en alle belanghebbenden. De primaire taak van het algemeen bestuur is er op toe te zien dat de pensioenreglementen worden uitgevoerd en er voor zorg te dragen dat de pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veiliggesteld worden. Tevens wordt toezicht gehouden op het dagelijks bestuur.

Een kandidaat-bestuurslid dient bij aanvang (aantoonbaar) zeer deskundig te zijn op allerlei pensioengebieden. Ook wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij voldoende vaardigheden heeft om de functie te vervullen en over de nodige competenties beschikt. In het functieprofiel wordt dit toegelicht. Voordat benoeming plaatsvindt, wordt de kandidaat-bestuurder getoetst door De Nederlandsche Bank op betrouwbaarheid en geschiktheid.

De functie van bestuurslid vergt gemiddeld anderhalve dag per week. De werkelijk benodigde tijd zal echter afhangen van de lopende zaken, ontwikkelingen op pensioengebied en de financiële markten, en de behoefte aan scholing. De zittingsduur van de bestuursleden is 3 jaar.

Benoeming van het bestuurslid
Ontvangen wij één of meer andere tegenkandidaatstellingen, dan volgt eerst een gesprek tussen de aspirant-kandidaat en een afvaardiging van het bestuur. In dat gesprek worden de verwachtingen van het bestuurslidmaatschap duidelijk gemaakt. Vervolgens schrijven we verkiezingen uit voor de bestuurszetel. Krijgen we geen andere kandidaatstellingen binnen, dan wordt Hans Beima herbenoemd.

Wilt u meer informatie over het bestuur of het functieprofiel, dan kunt u ons mailen. U heeft tot uiterlijk 23 februari a.s. de tijd om een eventuele andere kandidaat schriftelijk bij het bestuur aan te melden.

Tags bestuur