19 juni 2014

Gewijzigd bestuursmodel bij SPIN

Vanaf 1 juli hebben wij een gewijzigd bestuursmodel. Het huidige bestuur wordt uitgebreid met een onafhankelijk voorzitter. De nieuwe voorzitter leidt de vergaderingen en ziet toe op de samenstelling en functioneren van het bestuur. De voorzitter is niet benoemd vanuit een specifieke groep belanghebbenden, maar door de niet-uitvoerende bestuursleden (de bestuursleden A en B) op voordracht van het Dagelijks bestuur. De overige niet-uitvoerende bestuursleden zijn benoemd vanuit de werkgever, de werknemers of de pensioengerechtigden.

De nieuwe voorzitter is benoemd voor drie jaar en kan daarna maximaal drie keer opnieuw benoemd worden.

De overheid wil met nieuwe regels de besturen van pensioenfondsen versterken. De nieuwe regels gaan in per 1 juli 2014. Een belangrijke wijziging is dat pensioenfondsen meer keuze krijgen in bestuursmodellen. Een pensioenfonds kan kiezen uit vijf bestuursmodellen (model 2 voor SPIN). Dit betekent dat we ons huidige model uitbreiden met een onafhankelijke voorzitter.

De taken van het bestuur wijzigen niet; alleen de samenstelling van het Algemeen bestuur. Het nieuwe model ziet er zo uit:

Bestuursmodel juli 2014

Tags bestuur