26 september 2014

Nieuwe pensioenmaatregelen: wat verandert er volgend jaar?

In 2010 werd het nieuwe Pensioenakkoord gesloten. Hierin zijn veranderingen in ons pensioenstelsel afgesproken. Een deel van de maatregelen is begin 2013 en afgelopen januari ingegaan. Per 1 januari 2015 wordt opnieuw een aantal wijzigingen van kracht. We zetten voor u op een rij wat er verandert. IBM zal de pensioenregelingen hierop moeten aanpassen. Zodra we daar meer over weten, hoort u van ons. 

Lees hieronder verder.

Minder pensioen opbouwen

Net als in 2014 wordt de opbouw van pensioen vanaf 2015 fiscaal verder ingeperkt. Hoe dat zich precies vertaalt in de Basispensioenregeling is afhankelijk van de onderhandelingen tussen IBM en de Ondernemingsraad.

Bouwt u een DB-pensioen op? Dan mag u straks per jaar maximaal 1,875% van uw DB-pensioengrondslag opbouwen. Dit jaar is het fiscale maximum nog 2,15%. In de BasisPensioenregeling bouwt u momenteel 2% op per jaar.

Bouwt u een DC-kapitaal op? Ook voor de opbouw van individuele pensioenkapitalen zijn er gevolgen. Het nieuwe maximum van de premies zal net als bij de DB-pensioenen omlaag gaan.

Het partner- en wezenpensioen is pensioen voor uw gezin als u overlijdt tijdens dienstverband, in sommige gevallen ook na het dienstverband. De hoogte hiervan hangt af van de hoogte van het ouderdomspensioen dat u opbouwt. Ook dit gaat dus omlaag.

Geen pensioenopbouw meer boven € 100.000

Verdient u meer dan een ton per jaar? Dan mag u over het salarisdeel boven de € 100.000 geen pensioen meer opbouwen over uw brutosalaris. Er wordt door het kabinet wel de mogelijkheid gegeven van een - niet verplicht - nettopensioen. De exacte invulling hiervan is nog niet bekend. Met deze maatregel gaat ook het partner- en wezenpensioen omlaag.

Meestijgen met de prijzen wordt minder vanzelfsprekend

Zoals u misschien weet, proberen wij elk jaar de DB-pensioenen en uitkeringen geheel of gedeeltelijk mee te laten stijgen met de prijzen. Of we een jaarlijkse toeslag kunnen geven, is afhankelijk van onze financiële resultaten. Vanaf volgend jaar worden de regels strenger. De dekkingsgraad moet  meer dan 110% zijn voor een gedeeltelijke toeslag. Voor een volledige toeslag ligt de grens fors hoger. Een gevolg hiervan kan zijn dat de pensioenen in de toekomst minder snel meestijgen met de prijzen. Het zogeheten nieuwe Financiële Toetsingskader waarin dit beschreven staat, moet overigens nog in de Tweede en Eerste Kamer besproken worden. Dit kan uiteraard tot aanpassingen leiden.