02 januari 2015

Toeslag 2015: uw pensioen gaat omhoog

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

Het SPIN-bestuur heeft besloten de pensioenen in 2015 weer te verhogen met een toeslag. Pensioenen onder toeslagregeling 1 stijgen met 0,66%, pensioenen onder toeslagregeling 2 en 3 met 0,57%. De toeslagen zijn van toepassing op DB-pensioenen en pensioenuitkeringen.

Het besluit om toeslag te geven is gebaseerd op de nieuwe wetgeving die per 1 januari 2015 is ingegaan. Eerder lieten we u op de website en in de SPIN.FO weten dat de regels voor het geven van toeslag per die datum strenger zouden worden. De financiële positie van het fonds per eind 2014 is zodanig, dat ook onder deze nieuwe regels volledige toeslag kan worden toegekend.

Onder de nieuwe regels wordt de dekkingsgraad vastgesteld op basis van een 12-maands gemiddelde. Dit gemiddelde ligt per jaareinde rond de 126%.

Overzicht toeslagen

toeslagen 2015

SPIN kent drie toeslagregelingen die zijn vastgelegd in de pensioenreglementen. Toeslagregelingen 1 en 2 zijn voorwaardelijk. Dit betekent dat er voldoende financiële middelen moeten zijn om toeslag te verlenen. Toeslagregeling 3 is onvoorwaardelijk.

Nieuwe regels toeslagverlening en nieuwe financieringsafspraken

De nieuwe regels voor toeslagverlening zijn onderdeel van een breed pakket aan nieuwe wettelijke maatregelen. Dat pakket –het zogenoemde Financieel toetsingskader- heeft er ook toe geleid dat het SPIN-bestuur met IBM nieuwe financieringsafspraken heeft moeten maken. Het Verantwoordingsorgaan van SPIN is om advies gevraagd over deze afspraken en is positief over het eindresultaat.

In de SPIN.FO van februari en op de website geven we u een overzicht van wat de nieuwe regels voor SPIN en u betekenen. Dit zullen we ook doen voor de nieuwe regels van het toeslagbeleid.