Opbouw DC-kapitaal gelimiteerd

De nieuwe pensioenwetgeving van 2015 heeft consequenties voor u als DC’er. Uw pensioen mag niet boven een bepaalde limiet uitkomen. SPIN moet daarom op meer momenten toetsen. De premies die worden ingelegd om uw DC-kapitaal op te bouwen zijn gelijk gebleven.

IBM en de GOR hebben eind 2014 onderzocht hoe de bestaande DC-regeling zoveel mogelijk gehandhaafd kon blijven. Voor DC konden de premies die IBM betaalt - voor salarissen tot de aftopgrens van een ton - alleen gelijk blijven als we zouden overgaan naar een ander fiscaal regime. SPIN moet vanwege dat andere regime op meer momenten toetsen om te kijken of uw DC-kapitaal op langere termijn niet al te hard groeit.

Twee toetsen
Uw DC-kapitaal groeit aan door ingelegde premies en het rendement dat u daarop haalt. Wanneer u met pensioen gaat, koopt u met het eindkapitaal een pensioen in bij een verzekeraar. Dat is het moment waarop SPIN toetst of u geen ‘bovenmatig’, ofwel een te hoog pensioen ontvangt. Er wordt dan gekeken of het in te kopen pensioen plus de AOW niet hoger is dan 100% van uw laatste pensioengevend salaris. Als dit het geval is dan wordt het bovenmatige deel van uw DC-kapitaal direct als eenmalige uitkering en onder inhouding van loonbelasting aan u uitgekeerd.

Onder het oude fiscale regime vond toetsing alleen plaats bij pensionering. Daar is nu bijgekomen dat het DC-kapitaal dat vanaf 2015 wordt opbouwd ook op andere momenten wordt getoetst. Dat deel van uw DC-kapitaal wordt dan vergeleken met het bedrag dat iemand met een zelfde salarisontwikkeling als u maximaal had kunnen ontvangen als DB-pensioen met een jaarlijkse toeslag van 3 procent. Als het pensioen dat u inkoopt bij de verzekeraar hoger zou zijn, dan heet dat bovenmatig. Dit bovenmatige deel van uw DC-kapitaal vervalt dan aan het fonds en komt ten goede aan de rest van de deelnemers. Deze regeling is een wettelijke eis. De kans op een bovenmatig pensioen is erg klein. U zou hiervoor namelijk een structureel rendement van 6 procent per jaar moeten halen. Dat is erg veel. Gebeurt dit toch, waarna het bovenmatige deel van uw kapitaal aan het fonds vervalt, dan houdt u nog steeds een heel goed pensioen over.

Wat betekent dit voor u?
Onder het oude fiscale regime vond toetsing alleen plaats bij pensionering. Onder het nieuwe regime moet dit vaker gebeuren. SPIN zal vanaf 2015 daarom meer toetsmomenten inlassen om te controleren of uw kapitaal niet bovenmatig is. Dit geldt alleen voor het stukje kapitaalopbouw vanaf 1 januari 2015. De wetgever heeft bepaald dat de toetsmomenten vallen bij: echtscheiding, emigratie, waardeoverdracht (wanneer u weggaat bij IBM), overlijden en pensionering. Als uw pensioen boven de wettelijke limiet uitkomt dan wordt u daar over geïnformeerd.