financiële crisis

Zwaar weer op de beurs, economieën in de problemen, financiële tegenvallers. Pensioenfondsen kunnen behoorlijk last hebben van slechte beleggingsresultaten. Als de misère lang aanhoudt, kan een fonds in een financiële crisissituatie terechtkomen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Algemeen

Laten we voorop stellen dat wij als pensioenfonds een solide financieel beleid voeren. Het resultaat daarvan heeft u de afgelopen jaren kunnen zien: onze dekkingsgraad is stabiel en op een gezond peil; en de rendementen op de DC-kapitalen waren overwegend positief. Wij zetten ons in voor een gedegen beleggingsbeleid. We kunnen wel tegen een stootje, en uw IBM-pensioen ook. Maar wat als het echt erg wordt?

Uw DB-pensioen of pensioenuitkering

Wij hebben met IBM afspraken gemaakt. Ons beleid is erop gericht dat we zo min mogelijk afhankelijk zijn van IBM. Maar als de dekkingsgraad te ver wegzakt, zal IBM herstelpremies betalen. SPIN heeft daarvoor ook een garantie ontvangen. Ondanks deze garantie kan zich een crisissituatie voordoen waarin IBM de herstelpremies toch niet of niet volledig kan betalen. Daarvoor heeft het SPIN-bestuur op basis van wettelijke richtlijnen een crisisplan opgesteld. Hierin staat hoe het bestuur in extreme situaties zal handelen om te zorgen dat de dekkingsgraad zich voldoende herstelt.

Bekijk een samenvatting van het crisisplan

Uw DC-kapitaal

Bouwt u een DC-kapitaal op, dan gelden er andere regels. Uw pensioen is namelijk geen onderdeel van een collectieve pensioenpot zoals in de DB-regeling. U bouwt een eigen, individueel pensioenkapitaal op, waarvoor u zelf de risico’s draagt. IBM stort geen herstelpremies om ontstane tekorten aan te vullen. Maar het pensioen korten gebeurt ook niet in uw DC-regeling. Wat zijn de gevolgen dan wel?

Uw pensioenkapitaal kan minder waard worden. Op jongere leeftijd belegt u vooral in aandelen. Die kunnen minder waard worden, maar omdat u nog jong bent is er naar verwachting voldoende tijd om te herstellen. Naarmate u ouder bent, belegt u meer in obligaties. Bij deze beleggingen is het van belang om niet alleen te kijken naar de waarde van uw pensioenkapitaal, maar ook naar hoeveel pensioen u ermee kunt inkopen. Het beleggen in obligaties bestaat uit een dempend mechanisme: als de rente daalt, worden uw obligaties meer waard. Maar bij een lage rente kunt u met uw kapitaal minder pensioenuitkering inkopen bij een verzekeraar. Het mechanisme werkt ook andersom. Deze 2 effecten vallen min of meer tegen elkaar weg, welk beleggingsprofiel u ook heeft gekozen. Tegen de tijd dat u met pensioen gaat hebben rentestijgingen en -dalingen daardoor nauwelijks effect op de hoogte van uw uiteindelijke pensioenuitkering.