Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan

Het Bestuur van SPIN legt ieder jaar verantwoording af over zijn beleid en de uitvoering van het beleid. Dat doet het bestuur aan het Verantwoordingsorgaan. Hierin zitten deelnemers aan de pensioenregeling, mensen die een pensioen ontvangen en vertegenwoordigers vanuit de werkgevers.

Het Bestuur van SPIN vraagt het Verantwoordingsorgaan een oordeel te geven over zaken zoals:

 • Het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie
 • Het door het bestuur uitgevoerde beleid
 • De beleidskeuzes voor de toekomst‍
 • De keuzes die invloed hebben op de uitvoeringskosten

Het Verantwoordingsorgaan kan ook vooraf advies geven over onderwerpen zoals:

 • Het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst
 • Beloningsbeleid
 • Vorm en inrichting intern toezicht
 • Interne klachten- en geschillenprocedure
 • Communicatie-en voorlichtingsbeleid
 • Gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen
 • Liquidatie, fusie of splitsing

Leden VO

Namens de werknemers:
 • Menno Wilcke (Kyndryl)
 • Theo Hendriks (IBM)
Namens de pensioengerechtigden:
 • Gabrielle Theunissen
 • Theo Guinau
 • Jaap Troost
 • Menno Vreeken
 • Jos Traudes
 • Betty Spiele
Namens IBM:
 • Simone van Brug (Kyndryl)
 • Bella Krisifoe (IBM)
 • Rogier Kok (IBM)
 • Ariadne van Bever (IBM)

Overige werkgroepen

Binnen het huidige Verantwoordingsorgaan bestaat een aantal commissies en klankbordgroepen die zich bezighouden met verschillende deelgebieden van de pensioenmaterie. We hebben nu de volgende commissies:

‍Vermogensbeheer en beleggingsbeleid incl. beleggingsrisico

‍Het beoordelen van de manier waarop het bestuur het beleid vaststelt en het beleggingsrisico weegt, waarbij de belangen van alle stakeholders evenwichtig worden gewogen. Leden: Menno Wilcke (voorzitter), Jaap Troost en Theo Hendriks.

DC- regeling

‍Deze commissie beoordeelt het DC-beleid en de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de DC-regeling. Verder is zij het aanspreekpunt voor de verbeteringen die SPIN in de uitvoering van haar DC regeling wil en kan doorvoeren. Met als ambitie om op ieder moment een state of the art DC product te bieden. Leden: Rogier Kok (voorzitter), Simone van Brug, Bella Krisifoe en Ariadne van Bever.

‍Intern Toezicht en Governance

‍Dit betreft het toezicht dat het bestuur uitoefent op de wijze waarop SPIN haartaken uitvoert. Belangrijk daarbij is of de belangen van alle belanghebbendenvoldoende in de gaten zijn gehouden. Leden: Jos Traudes (voorzitter), Theo Guinau, Gabrielle Theunissen en Betty Spiele.

‍Risicomanagement excl. beleggingsrisico

‍Dit betreft het beheersen van alle risico’s die SPIN loopt in de uitvoering van haar taken, exclusief het beleggingsrisico. Leden: Menno Vreeken (voorzitter), Ariadne van Bever, Jos Traudes en Jaap Troost.

Wet Toekomst Pensioenen

‍Het doel van deze commissie is om op de hoogte te zijn van wijzigingen door de Wet Toekomst Pensioenen. Om vervolgens te kunnen oordelen over de manier waarop het bestuur de gevolgen op organisatie en reglementen behandelt en in praktijk brengt. Leden: Betty Spiele (voorzitter), Gabrielle Theunissen, Jaap Troost, Menno Vreeken, Menno Wilcke en Rogier Kok.

‍Communicatie

‍Dit betreft het communicatiebeleid van SPIN voor de werknemers, gewezen werknemers en pensioengerechtigden. Leden: Theo Guinau (voorzitter), Simone van Brug, Betty Spiele en Bella Krisifoe.

‍Educatie VO

‍Deze commissie zorgt ervoor dat voldoende en relevante kennis aanwezig is en blijft om hun taken te kunnen uitoefenen. Leden: Menno Wilcke (voorzitter), Menno Vreeken en Theo Guinau.

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van SPIN legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het gevoerde beleid en de evenwichtige belangenafweging. Het VO  heeft een aantal adviesrechten . Het VO beoordeelt het bestuur en kijkt naar de gang van zaken bij SPIN. Zo heeft u als deelnemer invloed op wat er gebeurt.

In 2027 zijn er weer verkiezingen.

Het VO bestaat uit 12 leden in de onderstaande verdeling:

 • 1 vertegenwoordiger die gekozen is door de werknemers van IBM
 • 1 vertegenwoordiger die gekozen is door de werknemers van Kyndryl
 • 6 vertegenwoordigers die gekozen zijn door de pensioengerechtigden
 • 3 leden die benoemd zijn door IBM
 • 1 lid dat benoemd is door Kyndryl

Samen komen zij op voor iedereen die belang heeft bij SPIN.

Waarom belangrijk

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het is uw inkomen voor later als u niet meer werkt. Uw pensioen is ondergebracht bij SPIN, het pensioenfonds van IBM en Kyndryl. SPIN wordt mede bestuurd door vertegenwoordigers van werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Zij nemen de besluiten en maken het beleid. Het bestuur van SPIN legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan.

We willen graag dat het VO een afspiegeling blijft van iedereen die een belang heeft bij SPIN; werknemers, werkgever en pensioengerechtigden.