Uw geld in goede handen met ons beleggingsbeleid

Uw geld in goede handen

Pensioen is niet zomaar geld voor later. Het gaat om de mogelijkheden en de middelen die u straks heeft na uw pensionering. Die u de kans geven om prettig door te gaan, ook ná uw werkzame leven. Daar zetten we ons dagelijks voor in.

Tijdens uw loopbaan bij IBM of Kyndryl bouwt u een pensioen op. We doen ons uiterste best om dit met alle aandacht voor u te regelen. We beleggen uw geld zorgvuldig om een goed en verantwoord rendement te halen. Hierbij nemen we niet meer risico dan noodzakelijk. We optimaliseren de regelingen waar dat kan, en houden u op de hoogte van de mogelijkheden. Zodat u weet waar u aan toe bent, nu én straks. Bent u benieuwd hoe we dat precies doen? Kijk dan eens in ons jaarverslag.

We houden u regelmatig op de hoogte met actualiteiten en overzichten, maar u kunt zelf ook altijd online uw pensioen, keuzemogelijkheden en dossier bekijken in MijnSPIN. Als er iets gebeurt in uw leven dat invloed heeft op uw pensioen, dan staan wij voor u klaar met raad en daad.

Communicatie en service vinden we erg belangrijk: we helpen u met plezier en horen ook graag wat u van ons vindt.

Beleggingsbeleid

Wij hebben zo’n 5 miljard euro aan pensioen geld in beheer. Om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst genoeg geld is om de uitkeringen in de DB-regelingen uit te betalen, beleggen we de gelden. Hetzelfde geldt voor de pensioenkapitalen die (ex-)werknemers opbouwen in de DC-regelingen. Wanneer zij straks bij een verzekeraar een pensioen inkopen met hun kapitaal, moet dat kapitaal voldoende gegroeid zijn. De balans vinden tussen rendement, risico en kosten is natuurlijk een erg belangrijk onderdeel van onze taken. Er moet voldoende rendement gemaakt worden, maar we willen en mogen daarbij niet teveel risico’s lopen. Ook streven we ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij SPIN formuleren we het beleid en de strategie van de beleggingen. SPIN staat voor een goed doordachte en solide manier van beleggen. Het optimaliseren van de balans tussen rendement, risico en kosten staat centraal. In onze Verklaring beleggingsbeginselen leest u daarover meer.

‍‍Actief beleggingsbeleid

Actief aandeelhouderschap draait vooral om stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en in gesprek gaan met de ondernemingen waarin wij beleggen. Dat stemmen en die gesprekken doen we niet zelf. We laten dat over aan partijen die daarin zijn gespecialiseerd. Benieuwd naar wat we doen? Klik op een link hieronder.

In gesprek gaan

Wereldwijd | ACTIAM (Cardano)
Opkomend | Aegon

Stemmen

Wereldwijd | ACTIAM (Cardano)
Opkomend | Aegon en selecteer bij ‘Fund’: MM Emerging Markets Fund

Duurzaam beleggen

Bij het beleggen van uw pensioengeld vinden wij een goed oog voor milieu, mensen- en arbeidsrechten en anti-corruptie belangrijk. Het draagt namelijk bij aan een betere prestatie van onze beleggingen op langere termijn. Daarnaast kan de waarde van uw beleggingen dalen door gebeurtenissen op ecologisch, sociaal of governance gebied (ESG). Wij houden in ons beleggingsbeleid rekening met deze duurzaamheidsrisico’s. We vinden daarbij het volgende belangrijk.

1. Wij zijn een actieve aandeelhouder

Dat begint met het praten met de bedrijven waarin wij beleggen. Wij geloven dat het overtuigen van een bedrijf van een standpunt beter werkt dan vertrekken.

‍2. Focus op ondernemingsbestuur en klimaat

Als we een bedrijf kiezen om in te beleggen, dan vinden we het belangrijk dat deze bedrijven beter scoren dan vergelijkbare bedrijven op het gebied van:

• Goed ondernemingsbestuur (‘corporate governance’, waaronder respect voor de rechten van aandeelhouders en een lange termijn visie):

• Aandacht voor de impact op klimaatverandering en beheersing van de risico’s daarvan.

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de leefbaarheid van de aarde en de wereld zoals wij hem kennen.  Als beleggers nemen wij onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het bereiken van een netto nul CO2 (equivalent) uitstoot in of voor 2050, conform de doelen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

SPIN is als individuele belegger beperkt in staat om haar invloed te laten gelden. Wij werken daarom samen met andere partijen (zoals dienstverleners en/of samenwerkingsverbanden van beleggers) om op een effectieve en efficiënte manier invloed uit te oefenen. Zo is SPIN bijvoorbeeld aangesloten bij:

  • Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA)
  • Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
  • Principles for Responsible Investment (PRI)
  • Climate Action 100+ (CA100+)

Door aan te sluiten bij NZAOA steunt SPIN het standpunt van deze alliantie ten aanzien van steenkool en heeft SPIN zich gecommitteerd aan het stellen van kwantitatieve doelen. Hierover leest u hieronder meer. We rapporteren jaarlijks over de vooruitgang bij het behalen van deze doelen en publiceren dat ook op onze website. Daarnaast hebben we tussentijdse doelen opgesteld voor 2025, die daarna tot 2050 voor iedere vijfjaarsperiode opnieuw opgesteld zullen worden.

Onze tussentijdse doelen:

  • Wij reduceren de gemiddeld gewogen intensiteit van CO2 (scope 1 en 2; ofwel de directe en indirecte CO2 uitstoot) voor de vermogenscategorieën aandelen en bedrijfsobligaties vóór 2025 met 30% ten opzichte van 2019.
  • Wij blijven via onze vermogensbeheerders en samenwerkingsverbanden in gesprek met bedrijven, waarbij de focus ligt op de 20 bedrijven met de hoogste emissies. Doel van deze gesprekken is om erop toe te zien dat deze bedrijven geloofwaardige en verifieerbare plannen maken om een netto nul uitstoot te realiseren in of voor 2050.
  • Wij maken afspraken met de vermogensbeheerders van onze Nederlandse hypothecaire leningen over hun bijdrage aan het bereiken van de in het Klimaatakkoord geformuleerde CO2 reductiedoelen voor woningen.
  • Wij zullen voor 2025 tussen de €100 miljoen en €150 miljoen beleggen in activiteiten die direct bijdragen aan klimaatoplossingen (denk bijvoorbeeld aan hernieuwbare energiebronnen).

‍3. Internationale normen en verdragen

In het beleid van SPIN staat dat de ondernemingen waarin wij beleggen zich minimaal moeten houden aan een aantal internationale normen en verdragen op het gebied van:

• de UN Global Compact. Hierin staan principes over mensen- en arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie;

• controversiële wapens waarover de Nederlandse staat verdragen heeft ondertekend;

• landen of organisaties die onder sanctie staan van de Europese unie, de Verenigde Staten van Amerika en/of de Verenigde naties.

Wij geven invulling aan dit beleid voor alle beleggingen van SPIN; zowel DB als DC.

‍4. Het kiezen van en toezicht houden op onze vermogensbeheerders

Alle beleggingen van SPIN zij ondergebracht bij vermogensbeheerders. Wij verwachten van deze beheerders dat zij in hun beleggingsbeleid Ecologische Sociale en Governance factoren (ESG) meenemen.

‍5. Verantwoording

Wij verdedigen de manier waarop wij duurzaamheid een plek geven in onze beleggingen. En vragen naar de wensen en voorkeuren van onze deelnemers bij het opstellen van ons duurzaamheidsbeleid.

Vanuit Europa moeten wij aangeven of wij bij het nemen van onze beleggingsbeslissingen rekening houden met duurzaamheid factoren. Lees onze verklaring over dit onderwerp (pdf).

‍Downloads