Herbenoeming bestuurslid pensioengerechtigden

Bestuurslid Rinus Verloop zit namens de pensioengerechtigden in het bestuur van SPIN. Hij is beschikbaar voor een derde termijn. Maar u kunt uzelf ook aanmelden als kandidaat.

Sinds 2016 zit Rinus Verloop in het bestuur van SPIN als bestuurslid namens de pensioengerechtigden. In 2022 loopt zijn tweede termijn van drie jaar af. Rinus heeft aangegeven belangstelling te hebben om nog een termijn door te gaan. Ook andere kandidaten die zich geschikt achten, kunnen zich aanmelden als kandidaat.

SPIN vindt het heel belangrijk dat het bestuur een goede afspiegeling is van alle belanghebbenden, zowel op het gebied van leeftijd als geslacht. We willen daarom vooral vrouwen oproepen zich aan te melden.

Wilt u zich kandidaatstellen als bestuurslid voor pensioengerechtigden?

Als u zich wilt aanmelden als tegenkandidaat, vragen wij u om eerst de profielschets (op te vragen bij SPIN) te lezen en te beoordelen of u voldoet aan het functieprofiel. Houd u er rekening mee dat het tijds beslag voor deze functie minimaal 1 dag per week bedraagt. Als u denkt eraan te voldoen, kunt zich aanmelden door een brief met motivatie te sturen naar SPIN, Postbus 342, 1180 AH Amstelveen. Let op: uw aanmelding moet vóór 1februari a.s. bij ons binnen zijn.

In de verkorte verkiezingsprocedure (op te vragen bij SPIN) leest u hoe het verder gaat. Onderdeel van de procedure is onder andere dat alle aangemelde kandidaten door het bestuur worden getoetst op geschiktheid. Dit vereist pensioenkennis en kennis van en voldoende vertrouwd zijn met het bestuurlijk functioneren, waardoor zij na benoeming effectief als bestuurder kunnen zijn.

Na de winst in de verkiezingen wordt het kandidaat-bestuurslid ook getoetst door De Nederlandse Bank (DNB). In de toets wordt gekeken of de kandidaat geschikt is, d.w.z. voldoende kennis en ervaring heeft van pensioenen en besturen en professioneel gedrag toont. DNB toetst ook of de kandidaat betrouwbaar is. Het besturen van een pensioenfonds brengt natuurlijk een behoorlijke verantwoordelijkheid met zich mee; de kandidaat moet daarom ook goed van de hoed en de rand weten en integer zijn voordat hij goedgekeurd wordt als bestuurslid.

Als er geen tegenkandidaten zijn, houden we geen verkiezingen.